АЛБАН БИЧИГ, ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН          

                        ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ         

Ирүүлсэн бичиг

Хүлээн авсан

Шийдвэрлэсэн

Шийдвэрлэх шатандаа байгаа

Албан бичиг

64

7

29

Өргөдөл гомдол:

2

 

2

Цаасан хэлбэрээр ирүүлсэн

2

 

2

11-11 төвөөс ирүүлсэн

     

12-86 утсаар өгсөн

     

Нийт

66

7

31