Төрийн үйлчилгээ
Open Panel

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

  • Анчидтай байгуулсан ан агнах гэрээ
  • Төлбөр төлсөн баримт

Зөвшөөрлийг сумын Засаг дарга, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч олгоно.