Төрийн үйлчилгээ
Open Panel

Ажын байрны эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулахадгэр ахуйн тоног төхөөрөмжөөс бусад үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүдэд машин механизм, тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ авсан байна.

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

Худалдааны чиглэлээр бол

 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ
 • Тухайн худалдаа үйлчилгээний обьектод ажиллах хүн эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдсан байх
 • Мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх
 • “Худалдааны газрын үйлчилгээ” MNS 5021:2004 стандартын шаардлагыг биелүүлсэн байна. /Энэ стандарт худалдааны төв, хүнсний дэлгүүр, бөөний худалдааны төв, хүнсний мухлаг, хүнсний биш барааны дэлгүүр гэж дотроо хуваагдана./

 Хоол үйлдвэрлэл, амралт сувилал, зочид буудал, жуулчны баазын чиглэлээр бол

 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ
 • Үйлчилгээ явуулах ажлын байрны холбогдох бичиг баримт /түрээсийн гэрээ, шинээр баригдсан барилга бол улсын комисс хүлээж авсан акт/
 • Ажиллагсдын мэргэжлийн үнэмлэх
 • Ажлын байр /хоол үйлдвэрлэлийн зориулалтаар/
 • “Хоолны газрын үйлчилгээ” MNS 4946:2000 стандартын шаардлагыг 85-аас дээш хувьтайгаар хангасан байх.

Хүнсний үйлдвэр, технологийн чиглэлээр бол

 • Үйлдвэрийн барилгыг ашиглалтанд хүлээж авсан тухай улсын комиссын акт
 • Барилгын улсын байцаагчийн дүгнэлт
 • Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын гэрчилгээ
 • Технологийн заавар, жор орцын норм
 • Холбогдох стандартын бүрдэл
 • Технологийн болон дотоодын хяналтын бүртгэл

Хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр бол

 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээ
 • Үйлдвэрлэл явуулахад мөрдөх технологийн дараалал
 • Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүгнэлт
 • Мэргэжлийн ажилчдын үнэмлэх
 • Ажлын байр /үйлдвэрлэлийн зориулалтаар/

Ахуй үйлчилгээний чиглэлээр бол

 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ
 • Үйлчилгээ явуулах ажлын байрны холбогдох бичиг баримт /Түрээсийн гэрээ, шинээр баригдсан барилга бол улсын комисс хүлээж авсан акт/
 • Үйлчилгээ явуулах дотоод журам
 • Ажиллагсадтай байгуулсан хөдөлмөрийн болон түрээсийн гэрээ
 • Ажиллагсдын мэргэжлийн үнэмлэх
 • Үйлчилгээний чиглэлээс хамаарч хэмжих хэрэгслийн баталгаажилт, бүтээгдэхүүний баталгаажилт гэх мэт.

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр бол

 • Газрын зөвшөөрөл
 • Ажлын байрны стандарт, ажиллах журам
 • Тухайн бүтээгдэхүүний гарал үүслийн болон мал эмнэлэг, ариун цэвэр, ургамал хорио цээрийн гэрчилгээ
 • Бүтээгдэхүүний импортын мэдэгдэл
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн эрүүл мэндийн дэвтэр
 • Мал эмнэлэг үржлийн нэгжтэй байгуулсан гэрээ
 • Мал амьтны эрүүл мэндийн болон хээлтүүлэгийн гэрчилгээ
 • Лабораторийн итгэмжлэл
 • “Малын эмийн сан, лабораторийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт
 • Ажиллах боловсон хүчний анкет, диплом, итгэмжлэлийн хуулбар
 • Хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолт
 • Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин, тарилга, туулгалт ариутгал
 • халдваргүйжүүлэлтийн акт
 • Гал түймэртэй тэмцэх газрын дүгнэлт
 • Байгаль орчинд нөлөөлөх эрсдлийн үнэлгээ
 • Интернэт кафе болон компьютер тоглоомын үйлчилгээний чиглэлээр бол
 • Шинэ барилга бол улсын комиссоор хүлээж авсан акт /түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээ, өөрийн барилга байгууламж бол газар эзэмших болон өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар/
 • Тухайн үйлчилгээ явуулах барилгад компьютер, тоног төхөөрөмж суурилуулсан байх үеийн хэмжээс бүхий ерөнхий план зураг /энгийн ойлгомжтой, зай хэмжээг тодорхой тусгасан байх

Авто засвар, авто угаалга, авто үйлчилгээний чиглэлээр бол

 • Байгууллага, аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэн бол иргэний үнэмлэхний наториатаар батлуулсан хуулбар
 • Газар эзэмших болон өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар
 • Барилга байгууламжийг хүлээн авсан улсын комиссын акт
 • Тус байгууламжид галын мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүгнэлт
 • Хэрэглэгдэх багаж, тоног төхөөрөмжийн техникийн паспорт
 • Хийгдэх засвар үйлчилгээний ажлын технологийн карт
 • Ажиллагсдын анкет, мэргэжлийн үнэмлэх, бичиг баримтын хуулбар
 • Хэрэглэгдэх тос тосолгооны материал, тусгай шингэний баталгаажуулалтын бичиг

Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ бол

 • Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ
 • Байрны түрээсийн гэрээ
 • Дотоод журам, цагийн хуваарь
 • Үнэт эдлэл хэмжих, жин хэмжих хэрэгслэлийг баталгаажуулсан бичиг
 • Үйлчилгээний газар дохиолол хамгаалалтанд бүрэн хамрагдаж, цагдаагийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байх
 • Үйлчилгээний газрын ажлын байр нь 8,0 м/кв талбайтай байх бөгөөд бичиг баримт, үнэт зүйлсийг хадгалах сейфтэй байх
 • Галын мэргэжлийн байгууллагаас байцаагчийн дүгнэлт гаргуулах
 • Бохир ус цэвэрлэх байгууламж бол
 • Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ
 • Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг барих газрын зөвшөөрөл
 • Бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь батлагдсан зураг төслийн дагуу баригдсан, зураг төсөлтэй байх
 • Барилга байгууламжийг улсын комиссоор оруулж, барилга ашиглалтанд хүлээн авсан акт
 • Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн бохир усанд лабораторийн шинжилгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэн дүгнэлт гаргуулсан байх

Сургалтын байгууллага /сургууль, цэцэрлэг/ бол

 • Боловсролын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл:
 • Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, өргөдөл, үүсгэн байгуулах тухай гэрээний аль нэг
 • Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах үндэслэл, тооцоо бүхий танилцуулга
 • Сургалтын төлөвлөгөө /Боловсролын хүрээлэнгийн дүгнэлт/
 • Багшлах боловсон хүчний хангамж, бүрэлдэхүүн, боловсролын түвшин, зэрэг цолны судалгаа
 • Сургалт явуулах барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, ном сурах бичиг зэрэг сургалтын хэрэглэгдэхүүний баталгаа
 • Санхүүгийн эх үүсвэр, хүчин чадал, түүний баталгаа
 • Үүсгэн байгуулагчаас сургалтын байгууллагын мэдэлд шилжүүлэх хөрөнгө /биет болон мөнгөн/-ийн жагсаалт, хэмжээ, баталгаа
 • Байгууллагын газрын зөвшөөрөл
 • Ашиглалтанд орох барилга байгууламжид эрүүл ахуй халдвар судлалын хяналт хийлгэх бол
 • Зураг төслийг эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын аль нэг байгууллагаар хянасан зөвшөөрөл, дүгнэлт
 • Эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын байгууллагаас барих газрыг зөвшөөрч дүгнэлт олгосон он сар өдөр дүгнэлтийн дугаар
 • Барилга байгууламжийг барьж байх явцад батлагдсан зураг төслийг зөрчсөн эсэх
 • Ашиглалтанд ороход туршилт тохируулга, лабораторийн шинжилгээ хийж, төслийн шийдлийг хангасан эсэх талаар гаргасан дүгнэлт
 • Усны шинжилгээ хийгдсэн эсэх
 • Техникийн нөхцөл авсан баримтууд
 • Хугацаа:30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.
 • Хариуцагч: Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар