Төрийн үйлчилгээ
Open Panel

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө батлуулах

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 • Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Хүсэлт
 • Урьд оны байгаль орчны хамгаалах төлөвлөгөөний тайлан
 • Газар, ус ашиглах гэрээ, төлбөр төлсөн баримт
 • Урьд оны ашиглалтын болон хайгуулын ажлын явцад эвдэрсэн газрын биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлт хийж, аймгийн комисст хүлээлгэж өгсөн акт
 • Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт
 • Тусгай зөвшөөрөл төлсөн баримт
 • Сумын тусгай дансанд барьцаа хөрөнгө байршуулсан төлбөрийн хуулга
 • Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө( Уулын ажлын төлөвлөгөө)
 • 1 жилийн хугацаатай олгоно.