2019.09.09

Цагдаагийн газар, Татварын хэлтэстэй хамтран аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 11  жуулчны баазад урьдчилан сэрийлэх хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Хяналт шалгалтаар, цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, бүртгэл хөтөлгөө, дотоод хяналт, хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалтын горимтой холбоотой нийт 56 зөрчил дутагдлыг илрүүлж, шалгалтын явцад 45%-ийг арилгуулж, Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу 3 газарт 2000000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллалаа.