Хяналт шалгалтын мэдээ
Open Panel

2019.09.06

     Хууль бус ан агнуур, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, байгалийн ургамал түүж бэлтгэж байгаа байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж 52 тээврийн хэрэгслийг хамруулан шалгасан. Шалгалтаар байгалийн өнгөт чулуу тээвэрлэсэн 2  иргэнд зөрчлийн тухай хуулийн 7.11 дүгээр зүйлийн 7.4 дэх заалтын дагуу хялбаршуулсан журмаар арга хэмжээ тооцлоо