Хяналт шалгалтын мэдээ
Open Panel

2019.02.28

Ариунболор ХХК-ийн бага хүчин чадлын нэгдсэн халаалтын зууханд Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 13/13 тоот удирдамжийн хүрээнд Байгаль орчин, Эрчим хүч, Хөдөлмөр, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, Нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтын явцад нийт 30 дутагдал илрүүлж улсын байцаагчийн хамтарсан хугацаатай албан шаардлагыг хүргүүлэн биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна.