Хяналт шалгалтын мэдээ
Open Panel

2019.01.10

Цагаан сарын баярыг угтан хэвийн боов үйлдвэрлэгч 3 газарт урьдчилан сэргийлэх  хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтаар барилга байгууламжийн засвар үйлчилгээ, технологи ажилгаатай холбоотой дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн албан шаардлага

2 өгч, үйлдвэрлэсэн хэвийн боов, тосноос дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамрууллаа.