Хяналт шалгалтын мэдээ
Open Panel

2018.10.19

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт сарын аяны хүрээнд хоол үйлдвэрлэлийн 6-н газрын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, хоолноос нь дээж авч лабораторид давсны агууламж шинжлүүлж  байна. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч 10 газрын 53 эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээний

дэвтрийн бичилтэд тулгалт хийгдэж байна. Аймгийн төвийн цэцэрлэг, сургуулийн дотуур байр, Ерөнхий боловсролын сургуулиудаар хүнсний аюулгүй байдал, Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хамтарсан урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт бус хяналтыг хийж , сургууль цэцэрлэгийн 80 гаруй албан хаагчдад  мэдээлэл , зөвлөгөө өглөө.