Эрхэм зорилго
Open Panel

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг сахиулан иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил , бизнес эрхлэх таатай орчин нөхцөлийг  бүрдүүлэхэд манай байгууллагын эрхэм зорилго оршино.